Προπτυχιακα Μαθηματα

Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας

Κάλυψη παγκοσμίων αναγκών σε ενέργεια. Γενική περιγραφή θερμικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας. Καταστατικά μεγέθη νερού-ατμού. Προκαταρκτικές γνώσεις. Ιστορική εξέλιξη κατα- σκευής Ατμοπαραγωγών. Κριτήρια διαστασιολόγησης συγχρόνων ατμοπαραγωγών. Ταξινόμηση σύγχρονων Ατμοπαραγωγών. Κυκλοφορία εργαζόμενου μέσου (φυσική, τεχνητή κυκλοφορία, εξαναγκασμένη ροή). Ποιότητα τροφοδοτικού νερού. Αντλίες, Ανεμιστήρες.

Περιβάλλον και ανάπτυξη

Ανάπτυξη και Περιβάλλον (νομικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνιστώ- σες). Βιώσιμη ανάπτυξη και κριτικές θωρήσεις. Περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές. Διαχειριστικά και Τεχνολογικά Εργαλεία (δυνατότητες και αδυναμίες). Ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών – πε- ριστατικών ανάπτυξης – περιβάλλοντος – πρακτικών αντιμετώπισης. Τεχνολογικές και δεοντολο- γικές υποχρεώσεις του μηχανικού.

Υποχρεωτικές εργασίες διεπιστημονικών ομάδων σπουδαστών επί των περιστατικών που παρουσιάζονται στην τάξη, πιθανά.

Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα

Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και υπολειμμάτων. Οι ιδιότητες της βιομάζας ως καυσίμου και η ενεργειακή αναβάθμισή του. Συστήματα καύσης βιομάζας (εσχάρα, Ρευστοποιημένη κλίνη, κονιοποιημένου καυσίμου, άλλες τεχνολογίες), Αεριοποίηση (αυτοθερμική - αλλοθερμική) στερε- άς βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου και απευθείας χρήση ή αναβάθμιση αυτού. Λειτουργία αποκε- ντρωμένων θερμικών συστημάτων για βιομάζα και άλλες θερμικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και πολύ-παραγωγή.

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Ενέργεια και περιβάλλον, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από θερμικές εγκαταστάσεις, Ενεργειακές τεχνολογίες και παρεμβάσεις για μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (EMAS, ISO 14000). Στοιχεία ΣΠΔ, μεθοδολογία για την ανάπτυξη ΣΠΔ, Παραδείγματα εφαρμογής ΣΠΔ. Μηχανισμοί σχηματισμού και δυνατότητες δέσμευσης των κυριοτέρων αερίων ρύπων (ΝΟx, SO2). Όξινο σημείο δρόσου και παράγοντες που το επηρεάζουν.