Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Άγγελος Δουκέλης adoukel@central.ntua.gr +30 210 772 1177
Ανδρέας Νικόγλου Andreas Nikoglou anikog@mail.ntua.gr +30 210 772 2938
Παναγιώτης Βουρλιώτης pvou@central.ntua.gr +30 210 772 3841
Πλάτων Πάλλης Pallis Platon plpallis@central.ntua.gr +30 210 772 3754
Χριστίνα Σταυρούλα Χατζηλάου Christina Hatzilau hatzilau@central.ntua.gr +30 210 772 1258