Μονάδα Πιστοποίησης Θερμικών Συστημάτων - Μ.Π.Θ.Σ.

Μονάδα Πιστοποίησης Θερμικών Συστημάτων (ΜΠΘΣ) & Κοινοποιημένος Οργανισμός ως Φορέας Πιστοποίησης Θερμαντήρων χώρου (Λέβητες Ζεστού Νερού - ΛΖΝ), η οποία έχει διαπιστευτεί από τον Εθνικό Φορέα ΕΣΥΔ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065 "Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών"

Η ΜΠΘΣ έχει λάβει το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αριθμό 127 με ημερομηνία ισχύος ανανέωσης μέχρι τις 26 Μαρτίου 2023, η οποία ισχύει εφόσον είναι επιτυχής η αξιολόγηση κατά την ετήσια επιτήρηση από το ΕΣΥΔ.

Επίσης, η ΜΠΘΣ έχει αναγνωριστεί ως Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναγνωριστικό αριθμό CE 0617, με αντικείμενο τη χορήγηση σήμανσης “CE”, σε Θερμαντήρες χώρου με Λέβητες Ζεστού Νερού, που τροφοδοτούνται με υγρό ή αέριο καύσιμο.

Σημείωση: Η ΜΠΘΣ, είναι ο μοναδικός Φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει δοκιμαστήριο δοκιμών – ελέγχου Θερμαντήρων χώρου με Λέβητες Ζεστού Νερού.

Κατά την αξιολόγηση μεταξύ άλλων αξιολογείται το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί η Διοίκηση, η τεχνική επάρκεια και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού, η καταλληλότητα και οι διακριβώσεις του εξοπλισμού καθώς και οι διεργαστηριακές επιδόσεις της ΜΠΘΣ.

Το διαπιστευμένο πεδίο εφαρμογής της ΜΠΘΣ περιλαμβάνει:

A. Πιστοποίηση προϊόντων, όπως οι Θερμαντήρες χώρου με λέβητες Ζεστού Νερού , οι οποίοι τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα:


       A1. Υποχρεωτικός Τομέας:

 • Φάση “Α”: Εξέταση τύπου “ΕΚ”: Χορήγηση Τεχνικής Έκθεσης & απονομή Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου "ΕΚ".
 • Φάση “Β”: Χορήγηση πιστοποιητικού πιστότητας σήμανσης “CE”, μετά από επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του.

            A2. Προαιρετικός Τομέας:

·         Έλεγχος Θερμαντήρων χώρου / Λεβήτων ζεστού νερού με χρήση στερεών καυσίμων.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες γίνονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται:

 1. Υποχρεωτικός τομέας, σύμφωνα με το ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) & ΠΔ 59/95 (ΦΕΚ 46/Α/95) σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/426 καθώς και από:
  • την Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Π.Δ. 7/11 (ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011)), η οποία συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 813/2013 και τροποποιείται από την Οδηγία 2012/27/ΕΕ (Νόμος 4342/2015, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015)).
  • την Οδηγία 2010/30/ΕΕ (Κ.Υ.Α. 12400/1108/11 (ΦΕΚ 2301/Β/14-10-2011)), η οποία συμπληρώνεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 811/2013, τροποποιείται από την Οδηγία 2012/27/ΕΕ (Νόμος 4342/2015, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015)) και καταργείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1369.
 2. Προαιρετικός τομέας, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533 [ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11]: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού» και βάσει των Κανονισμών (ΕΕ): 
  • 2015/1189 (Παράρτημα II - σημείο 1, Παράρτημα III) και
  • 2015/1187 (Παράρτημα VIII, Παράρτημα IX).

Επιπρόσθετα, η ΜΠΘΣ έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και στον:


Β. "Έλεγχο Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)", με σκοπό τη χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης. Επιθεώρηση, επαλήθευση και πιστοποίηση συστημάτων, προσδιορισμός ποσότητας ΕCHP σε σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
(Έλεγχος υφιστάμενης ή νέας μονάδας ΣΗΘΥΑ) που διενεργούνται σύμφωνα με:

 

Α) Απόφαση ΡΑΕ 1599/2011 (ΦΕΚ 179/Β/2012), όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση ΡΑΕ 410/2016 (ΦΕΚ 4081/Β/2016).

Β) Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278 (ΦΕΚ 3108/Β/2012).

Γ) Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15606 & 15641 (ΦΕΚ 1420/Β/2009).

Δ) Υ.Α. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/749 (ΦΕΚ 889/Β/2012).

Η ΜΠΘΣ με την Αρ.πρ. 2849/20.5.2013 του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας & Εγγυήσεων Προέλευσης - ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ) είναι εγγεγραμμένος Φορέας του στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης.