Υποδομή - Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων διαθέτει στη βασική υποδομή του τις ακόλουθες θερμικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό:

1. Θερμικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτούμενος με ελαφρύ πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.


Ο θερμικός σταθμός αποτελείται από:

  1. Ατμολέβητα θερμικής ισχύος 2.5 MWth με επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας 100 m2 και εξωτερικό Υπερθερμαντή με επιφάνεια συναλλαγής θερμότητας 96 m2 για την παραγωγή κορεσμένου και υπέρθερμου ατμού, αντίστοιχα. Ο ατμολέβητας έχει ονομαστική ατμοπαραγωγή 4 t/h και πίεση λειτουργίας 10 bar.
  2. Ατμοστρόβιλο ονομαστικής ισχύος 200kW που συνδέεται με γεννήτρια ονομαστική ισχύος 260 kVA για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
    Η εγκατάσταση του θερμικού σταθμού χρησιμοποιείται στο Εργαστήριο του μαθήματος Ατμοπαραγωγοί Ι & Εργαστήριο.

 

2. Σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας – ψύξης

Ο σταθμός με χρήση φυσικού αερίου και ο οποίος σε πλήρη λειτουργία αποδίδει 1.573 kWth και 1.527 kWe. Ο σταθμός συμπαραγωγής για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του απαιτεί κατάλληλο προσωπικό με υπεύθυνο μηχανολόγο μηχανικό και στελεχωμένο από ομάδα τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων (μηχανοτεχνίτη, θερμοϋδραυλικό, τεχνίτη αερίων καυσίμων) για τη συνεχή λειτουργία με δύο (2) βάρδιες και τη συντήρησή του.

3. Δοκιμαστήριο δοκιμών – ελέγχων Λεβήτων Ζεστού Νερού

Οι λέβητες τροφοδοτούνται με στερεό, υγρό και αέριο καύσιμο δυναμικότητας έως 1250kW.

4. Φορέα-Εργαστήριο Ελέγχων Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

Ο Φορέας έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αριθμό 127-3 και ημερομηνία λήξης 26/3/2015) στο πεδίο της Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού που τροφοδοτούνται με υγρό και αέριο καύσιμο, ενώ το δοκιμαστήριο του Εργαστηρίου λειτουργεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025. Ο Φορέας Πιστοποίησης του Εργαστηρίου εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και έχει κοινοποιηθεί ως Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναγνωριστικό αριθμό CE 0617. Είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα ο οποίος διαθέτει δοκιμαστήριο δοκιμών – ελέγχου ΛΖΝ.

5. Κινητή Μονάδα Διενέργειας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

Η μονάδα έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 και με όλες τις επιπλέον απαιτήσεις όπως εξειδικεύονται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TS 15675:2008 στο πεδίο των περιβαλλοντικών ελέγχων (Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αριθμό 648 και ημερομηνία λήξης 18/1/2014) με πεδίο εφαρμογής τη δειγματοληψία και τη μέτρηση εκπεμπόμενων ρύπων από σταθερές πηγές καύσης, αποτέφρωσης καθώς και από τις παραγωγικές διαδικασίες Βιομηχανικών Μονάδων.
Η Κινητή Μονάδα Διενέργειας Περιβαλλοντικών Μετρήσεων διαθέτει φορτηγό αυτοκίνητο ολικού μικτού Φορτίου 5000 kg με πετρελαιοκινητήρα 2998cm3 και μέγιστη ισχύ 107 kW.

6. Δύο ρευστοποιημένες κλίνες καύσης στερεών καυσίμων

 

Από τις δύο εγκαταστάσεις η πρώτη είναι Ατμοσφαιρική κλίνη με ανακυκλοφορία (Atmospheric Circulating Fluidised Bed Combustor, ACFBC) ισχύος 150kW, ενώ η δεύτερη είναι εργαστηριακής κλίμακας Ατμοσφαιρική κλίνη Φυσαλίδων (Atmospheric Bubbling Fluidised Bed Combustor, ABFBC).

7. Κυψέλη καυσίμου (fuel cell)

Η κυψέλη έχει δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 2 kW για οικιακού εξοπλισμού εφαρμογές, που τροφοδοτείται με καθαρό υδρογόνο.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ENBIPRO

Οι υπολογισμοί των κύκλων έγιναν με τη χρήση του λογισμικού ENBIPRO (ENergie-BIllanz-PROgram), ενός εργαλείου για την επίλυση προβλημάτων ισοζυγίων μάζας και ενέργειας, τον υπολογισμό της απόδοσης, την εξεργειακή και εξεργειοοικονομική ανάλυση θερμικών σταθμών.
Ο λογισμικός κώδικας μοντελοποιεί όλα τα τμήματα του εξοπλισμού τα οποία εμφανίζονται συνήθως σε εγκαταστάσεις σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και υπολογίζει επακριβώς όλες τις θερμοδυναμικές ιδιότητες (θερμοκρασία, πίεση, ενθαλπία) για κάθε τμήμα του θερμοδυναμικού κύκλου, ενεργειακή κατανάλωση ενός τμήματος, σύνθεση απαερίων κλπ.
Η ακριβής προσομοίωση ενός μεγάλου αριθμού θερμικών σταθμών και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα άλλων εμπορικών λογισμικών εργαλείων, καθιστούν τον συγκεκριμένο κώδικα απόλυτα αξιόπιστο.

 

Εργαλεία προσομοίωσης PEMFC και SOFC σε κατάσταση ισορροπίας & υπό μεταβατικές συνθήκες

 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 

Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό μετρήσεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του Φορέα Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού και για την αξιολόγηση διαφόρων τύπων βελτίωσης της καύσης και τον έλεγχο των συστημάτων καύσης, χρησιμοποιείται μονάδα μέτρησης για την ανάλυση των αερίων της καύσης η οποία περιλαμβάνει:

  • Αναλυτές Αερίων [O2, CO2, CO, SO2, N2O, CxHy, NO, NO2 & NOx].
  • Χρωματογράφους Αερίων για μετρήσεις μονίμων αερίων [Η2, Ο2, CH4, CO, CO2], βαρέων και ελαφρών υδρογονανθράκων.
  • Συσκευή για τη μέτρηση της τέφρας.
  • Διάταξη συσκευών για τον σταθμικό προσδιορισμό της σκόνης. Η βασική αρχή αυτής της μεθόδου είναι η ισοκινητική δειγματοληψία ροής αερίων με σκόνη και ο σταθμικός προσδιορισμός της μάζας της σκόνης σε σχέση με το χρόνο και τον όγκο των αερίων.
  • Συσκευή για τη μέτρηση του όξινου σημείου δρόσου του αερίου καύσης.