Σωτήριος Καρέλλας

BioTRIC

Ανάπτυξη συστήματος μικρής κλίμακας το οποίο βασίζεται σε ένα λέβητα βιομάζας δυναμικότητας 40 kWth. Ο λέβητας αυτός παράγει την απαραίτητη θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας (80-120 οC, αποτελεί παράμετρο βελτιστοποίησης) και τροφοδοτεί έναν υπερκρίσιμο οργανικό κύκλο Rankine για την παραγωγή ψυκτικής ισχύος, θερμότητας και μηχανικής ισχύος (τριπαραγωγή).
Δικαιούχος: LSBTP - NTUA

Subscribe to Σωτήριος Καρέλλας