Περιβάλλον και ανάπτυξη

Description

Ανάπτυξη και Περιβάλλον (νομικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνιστώ- σες). Βιώσιμη ανάπτυξη και κριτικές θωρήσεις. Περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές. Διαχειριστικά και Τεχνολογικά Εργαλεία (δυνατότητες και αδυναμίες). Ανάλυση συγκεκριμένων περιοχών – πε- ριστατικών ανάπτυξης – περιβάλλοντος – πρακτικών αντιμετώπισης. Τεχνολογικές και δεοντολο- γικές υποχρεώσεις του μηχανικού.

Υποχρεωτικές εργασίες διεπιστημονικών ομάδων σπουδαστών επί των περιστατικών που παρουσιάζονται στην τάξη, πιθανά.

Semester
8ο
Ακαδημαϊκό Έτος