Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Περιγραφή

Ενέργεια και περιβάλλον, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από θερμικές εγκαταστάσεις, Ενεργειακές τεχνολογίες και παρεμβάσεις για μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (EMAS, ISO 14000). Στοιχεία ΣΠΔ, μεθοδολογία για την ανάπτυξη ΣΠΔ, Παραδείγματα εφαρμογής ΣΠΔ. Μηχανισμοί σχηματισμού και δυνατότητες δέσμευσης των κυριοτέρων αερίων ρύπων (ΝΟx, SO2). Όξινο σημείο δρόσου και παράγοντες που το επηρεάζουν. Η εκπομπή CO2 και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μελέτες ελάττωσης των εκπομπών CO2 σε διάφορες χώρες. Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε θερμικούς σταθμούς. Ηλεκτροστατικά φίλτρα, Αρχή λειτουργίας, Στοιχεία θεωρίας, Απόδοση, Διαστασιολόγηση, Οικονομικά στοιχεία. Τεχνικές μετρήσεις για εκπομπές αερίων ρύπων (O2, CO2, O, SO2, N2Ο), CxHy, NOx) και σωματιδίων. Λειτουργία και αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών για ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων ή δευτερογενών καυσίμων από απορρίμματα. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο τη διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης αερίων ρύπων.

Εξάμηνο
9ο
Ακαδημαϊκό Έτος