2019-20

Θερμικοί Σταθμοί Μετατροπής Ενέργειας

Κάλυψη παγκοσμίων αναγκών σε ενέργεια. Γενική περιγραφή θερμικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας. Καταστατικά μεγέθη νερού-ατμού. Προκαταρκτικές γνώσεις. Ιστορική εξέλιξη κατα- σκευής Ατμοπαραγωγών. Κριτήρια διαστασιολόγησης συγχρόνων ατμοπαραγωγών. Ταξινόμηση σύγχρονων Ατμοπαραγωγών. Κυκλοφορία εργαζόμενου μέσου (φυσική, τεχνητή κυκλοφορία, εξαναγκασμένη ροή). Ποιότητα τροφοδοτικού νερού. Αντλίες, Ανεμιστήρες.

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Ενέργεια και περιβάλλον, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από θερμικές εγκαταστάσεις, Ενεργειακές τεχνολογίες και παρεμβάσεις για μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (EMAS, ISO 14000). Στοιχεία ΣΠΔ, μεθοδολογία για την ανάπτυξη ΣΠΔ, Παραδείγματα εφαρμογής ΣΠΔ. Μηχανισμοί σχηματισμού και δυνατότητες δέσμευσης των κυριοτέρων αερίων ρύπων (ΝΟx, SO2). Όξινο σημείο δρόσου και παράγοντες που το επηρεάζουν.

Subscribe to 2019-20