Άγγελος Δουκέλης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο
+30 210 772 1177
email
adoukel@central.ntua.gr
Γραφείο
O.117