Αλέξανδος Γεραμπίνης

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

ΤΕ Μηχανικός Βιομηχανικής Παραγωγής
Τηλέφωνο
+30 210 772 3754
email
ageramb@central.ntua.gr
Γραφείο
Ο.119