Δημήτριος Γεώργου

Ειδικό Εργαστηριακό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

MSc. Μηχανολόγος Μηχανικός
Τηλέφωνο
+30 210 772 3841
email
dgeor@central.ntua.gr
Γραφείο
O.120