Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Δήλωση συμμετοχής στη διαδικτυακή εξέταση του μαθήματος, που θα γίνει την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, με χρήση του εργαλείου Testmoz.