Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα

Περιγραφή

Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και υπολειμμάτων. Οι ιδιότητες της βιομάζας ως καυσίμου και η ενεργειακή αναβάθμισή του. Συστήματα καύσης βιομάζας (εσχάρα, Ρευστοποιημένη κλίνη, κονιοποιημένου καυσίμου, άλλες τεχνολογίες), Αεριοποίηση (αυτοθερμική - αλλοθερμική) στερε- άς βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου και απευθείας χρήση ή αναβάθμιση αυτού. Λειτουργία αποκε- ντρωμένων θερμικών συστημάτων για βιομάζα και άλλες θερμικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και πολύ-παραγωγή. Νομοθεσία συμπαραγωγής, Οι- κονομική αξιολόγηση αποκεντρωμένων θερμικών μονάδων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μικρής κλίμακας, Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες.

- Εργαστηριακές ασκήσεις (Ρευστοποιημένη κλίνη, λειτουργία εγκατάστασης Οργανικού Κύκλου Rankine),

- Εξαμηνιαίο θέμα με αντικείμενο την θερμοδυναμική ανάπτυξη, την επιλογή των κατάλληλων στοιχείων (σωληνώσεις, αντλίες, εκτονωτές), το σχεδιασμό (διαστασιολόγηση εναλλακτών, σκε- λετού και μονάδας) και την οικονομική αξιολόγηση ολοκληρωμένου αποκεντρωμένου θερμικού συστήματος

Εξάμηνο
8ο