Ερευνητικά Προγράμματα

Ολοκληρωμένο σύστημα ηλιακής ψύξης και θέρμανσης
Χρηματοδότηση:
ΕΣΠΑ 2014-2020, UPETH/EUDE ETAK
Μετασχηματισμός της θερμότητας προσρόφησης: Βασική έρευνα με στόχο το σχεδιασμό νέων προσροφητικών υλικών και την εφαρμογή τους στην ηλιακή ψύξη
Χρηματοδότηση:
ΕΣΠΑ 2014-2020, G.G.E.T.
Valuing and Communicating Multiple Benefits of Energy-Efficiency Measures

Research suggests that the industrial and service sectors, which account for 40% of final energy consumption in the EU, offer substantial potential for cost-effective energy savings. However, an under-investment in energy-efficiency is observed in all countries due to the persistent existence of barriers. One key barrier is that companies do not consider energy use as a contributor to their competitive advantage.

Χρηματοδότηση:
H2020-EE-2017-CSA-PPI

The overall objective of this project was to develop a new advanced solar cooling and heating product, using advanced heat exchanger technology and integrating a heat pump for covering peak demand.

Χρηματοδότηση:
H2020-EU.3., H2020-EU.2.
Highly-efficient biomass CHP plants by handling ash-related problems

Medium- to large-scale bioenergy utilisation for electricity and combined industrial or district heating is predicted to increase by 160% in 2020 compared to 2010, while carbon emission quotas are becoming stricter. Finding new ways to efficiently utilise cheap and currently unused feedstocks are necessary in order to meet these challenges.

Χρηματοδότηση:
H2020-LCE-2016-RES-CCS-RIA
Λεπτομερής Διερεύνηση και Βελτιστοποίηση της Λειτουργίας και του Σχεδιασμού ενός Υβριδικού Βιοσυστήματος Τρι-παραγωγής με τη Χρήση ενός Υπερκρίσιμου Οργανικού Κύκλου Rankine - ORC

Ανάπτυξη συστήματος μικρής κλίμακας το οποίο βασίζεται σε ένα λέβητα βιομάζας δυναμικότητας 40 kWth. Ο λέβητας αυτός παράγει την απαραίτητη θερμότητα χαμηλής θερμοκρασίας (80-120 οC, αποτελεί παράμετρο βελτιστοποίησης) και τροφοδοτεί έναν υπερκρίσιμο οργανικό κύκλο Rankine για την παραγωγή ψυκτικής ισχύος, θερμότητας και μηχανικής ισχύος (τριπαραγωγή).
Δικαιούχος: LSBTP - NTUA

Χρηματοδότηση:
Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ II, Γ.Γ.Ε.Τ