Καθαρές Τεχνολογίες

Description

Στο μάθημα "Καθαρές Τεχνολογίες" παρουσιάζονται θεωρητικά και πρακτικά οι τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας καθώς και οι τεχνολογίες αποθήκευσης θερμότητας με στόχο τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε εφαρμογές του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα. Επιπρόσθετα θα παρουσιασθούν θεωρητικά αλλά και μέσω του εργαστηρίου ψυκτικά συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον. Θα γίνει χρήση λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ενεργειακών τεχνολογιών λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική βιωσιμότητά τους. Όλα έχουν ως στόχο την ενεργειακή πιστοποίηση, ενεργειακό αποτύπωμα αλλά και το αποτύπωμα του CO2. Συνήθεις τεχνολογίες δέσμευσης CO2 ανάλογα με την εφαρμογή θα αναφερθούν με στόχο την πρόληψη της ρύπανσης σε οικιακές αλλά και βιομηχανικές εφαρμογές. Θα αναλυθεί διεξοδικά η έννοια της κυκλικής Οικονομίας ,θα παρουσιαστούν παραδείγματα- Case Studies εφαρμογής της και θα αναδειχθεί η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη και την Επιχειρηματικότητα. Θα δοθεί έμφαση στις εκπομπές ρύπων κινητήρων οχημάτων και στις καταλληλες αντιρρυπαντικές τεχνικές για την προστασία του περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον & Ανάπτυξη
Semester
Εαρινό
Διδάσκοντες
Ακαδημαϊκό Έτος