Skip to Content

Μονάδα Πιστοποίησης Συστημάτων Θερμότητας - Μ.Π.Σ.Θ.

Μονάδα Πιστοποίησης Συστημάτων Θερμότητας (ΜΠΣΘ) & Κοινοποιημένος Οργανισμός ως Φορέας Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού (ΛΖΝ), η οποία έχει διαπιστευτεί από τον Εθνικό Φορέα ΕΣΥΔ ΑΕ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065: 2012 "Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διεργασιών και υπηρεσιών"

Η ΜΠΣΘ έχει λάβει το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με αριθμό 127-5 με ημερομηνία ισχύος ανανέωσης μέχρι τις 26 Μαρτίου 2019, η οποία ισχύει εφόσον είναι επιτυχής η αξιολόγηση κατά την ετήσια επιτήρηση από το ΕΣΥΔ.

Επίσης, η ΜΠΣΘ έχει αναγνωριστεί ως Κοινοποιημένος Οργανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αναγνωριστικό αριθμό CE 0617, με αντικείμενο τη χορήγηση σήμανσης “CE”, σε Λέβητες Ζεστού Νερού (ΛΖΝ), που τροφοδοτούνται με υγρό ή αέριο καύσιμο.

Σημείωση: Η ΜΠΣΘ, είναι ο μοναδικός Φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει δοκιμαστήριο δοκιμών – ελέγχου ΛΖΝ.

Κατά την αξιολόγηση μεταξύ άλλων αξιολογείται το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί η Διοίκηση, η τεχνική επάρκεια και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού, η καταλληλότητα και οι διακριβώσεις του εξοπλισμού καθώς και οι διεργαστηριακές επιδόσεις της ΜΠΣΘ.
Το διαπιστευμένο πεδίο εφαρμογής της ΜΠΣΘ περιλαμβάνει:

A. Πιστοποίηση προϊόντων, όπως οι Λέβητες Ζεστού Νερού (ΛΖΝ):
  A1. Υποχρεωτικός Τομέας:

 • Φάση “Α”: Εξέταση τύπου “ΕΚ”: Χορήγηση Τεχνικής Έκθεσης & απονομή Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου "ΕΚ".
 • Φάση “Β”: Χορήγηση πιστοποιητικού πιστότητας σήμανσης “CE”, μετά από επιτόπια επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του.

  A2. Προαιρετικός Τομέας:

 • Έλεγχος ΛΖΝ, που τροφοδοτούνται με στερεά καύσιμα.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες γίνονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που καθορίζονται:

 1. Υποχρεωτικός τομέας, σύμφωνα με το ΠΔ 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/93) & ΠΔ 59/95 (ΦΕΚ 46/Α/95) σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/42/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από την: Οδηγία 2005/32/ΕΚ & Π.Δ. 32/10 (ΦΕΚ 70/14-05-10), Οδηγία 2008/28/ΕΚ, Οδηγία 2009/125/ΕΚ & Π.Δ. 7/11 (ΦΕΚ 14/Α/11-02-2011).
 2. Προαιρετικός τομέας, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.: 189533 [ΦΕΚ 2654/Β/9-11-11]: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».

Επιπρόσθετα, η ΜΠΣΘ έχει επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της και στον:
Β. "Έλεγχο Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)", με σκοπό τη χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης. (Επιθεώρηση, επαλήθευση και πιστοποίηση συστημάτων, προσδιορισμός ποσότητας ΕCHP σε σταθμούς ΣΗΘΥΑ.
που διενεργούνται σύμφωνα με:
  Α. Έλεγχο της μελέτης εγκατάστασης μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) σύμφωνα με την Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/749 (2012) ΥΑ.
  Β. Έλεγχο μονάδων ΣΗΘ και παροχή Βεβαίωσης Συμμόρφωσης ως προς την εκπλήρωση από τις διατάξεις μέτρησης και σήμανσης των μονάδων των προδιαγραφών που καθορίζονται στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β΄ 646/ 14.05.2010 και υπουργικής απόφασης Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009 και ότι ο καθορισμός των χωρικών ορίων του συστήματος και τα σημεία μέτρησης πληρούν τις προϋποθέσεις των υπουργικών αποφάσεων Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641 ΦΕΚ Β΄ 1420/15.07.2009 και Δ6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β΄ 646/14.05.2010.
  Γ. Διενέργεια Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης μονάδων ΣΗΘ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΥΑ Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 23278 ΦΕΚ 3108/23-11-2012.

Η ΜΠΣΘ με την α.π. ΛΑΓΗΕ 2849/20.5.2013 είναι εγγεγραμμένος Φορέας του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε..

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε δείτε:

 • Ανακοίνωση της ΜΠΣΘ PDF
 • Ενημερωτικό Δελτίο της ΜΠΣΘ PDF
 • Παρουσίαση του εργαστηρίου στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε η ΕΒΗΕ και η ΕΝΕΕΠΙΘΕ σχετικά με την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών που αφορούν την Ενεργειακή Σήμανση και τον
  Οικολογικό Σχεδιασμό ενεργειακών προϊόντων PDF

Οι αιτήσεις για την παροχή υπηρεσιών δίνονται στα ακόλουθα έντυπα:

 • ΑΙΤΗΣΗ για Χορήγηση Βεβαίωσης Εξέτασης τύπου "ΕΚ" PDF
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ PDF
 • ΑΙΤΗΣΗ για τη δυνατότητα χρήσης της σήμανσης "CE" PDF
 • ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ "CE" PDF
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ PDF
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΘΥΑ PDF

Τις πιστοποιημένες σειρές Λεβήτων Ζεστού Νερού από τη ΜΠΣΘ μπορείτε να τις δείτε εδώΠαρακαλούνται οι σπουδαστές που έχουν ήδη ξεκινήσει το Υπολογιστικό Θέμα του μαθήματος "Θερμική Παραγωγή σε ΑΗΣ Ι και Εργαστήριο" να ακολουθήσουν την επόμενη υπόδειξη:

"Λόγω κλειδώματος...

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων ΕΜΠ σας προσκαλεί με χαρά στο Spring School που θα πραγματοποιηθεί στις 2-5 Απριλίου 2019 με αντικείμενο τους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Biofficiency.

Διαβάστε περισσότερα...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προθεσμία εγγραφής στο Spring School έχει παραταθεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη φόρμα εγγραφής πατήστε εδώ.